Gå til innhold

Mer myndighet til Markedsrådet

Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden ble vedtatt 17. april 2020, og skal i henhold til formålsparagrafen «bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser og ivareta forbrukernes interesser ved å fremme redelighet, forutberegnelighet og lojalitet i kontraktsforhold mellom næringsdrivende i dagligvarebransjen». Lovens virkeområde er «forhandlinger og avtaler om leveranser av dagligvarer» til utsalgssteder for videresalg til forbrukere, jf. § 2 første ledd.

Dagligvaretilsynet skal føre tilsyn med at bestemmelsene i loven overholdes, og loven innebærer at tilsynet kan treffe vedtak etter loven §§ 15 til 17, jf. § 11. Klager over vedtakene skal behandles av Markedsrådet, jf. § 18.

I henhold til Markedsføringsloven § 37, smh. § 35 er Markedsrådets myndighet etter markedsføringsloven avgrenset til å behandle klager på Forbrukertilsynets vedtak, samt tilsynets nedprioritering av saker. Markedsføringslovens bestemmelser om beskyttelse av næringsdrivendes interesser som fremgår av lovens kapittel 6, faller utenfor Markedsrådets myndighet. Selv om formålet med Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden er å ivareta forbrukernes interesser, gir loven – i motsetning til Markedsføringsloven – Markedsrådet myndighet til å behandle klager over vedtak som direkte angår forholdet mellom næringsdrivende. Tilsvarende er dette også en forskjell fra klager over vedtak som Markedsrådet kan behandle etter eksempelvis alkoholloven § 9-4, tobakksskadeloven § 36 og kringkastingsregelverket.

Lov om god handelsskikk har for øyeblikket ikke trådt i kraft.