Markedsrådet har fattet vedtak i klagesakene til Blivakker, Blush og Cover Brands

Markedsrådet mottok 6. oktober 2022 klager på Forbrukertilsynets vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr og forbudsvedtak med tvangsmulkt til Blivakker.no AS, Blush AS og Cover Brands AS.

Markedsrådets medlemmer professor Monica Viken (Markedsrådets leder), professor Finn Arnesen og advokat Jens-Henrik Lien har behandlet sakene.

Sakene gjaldt ileggelse av overtredelsesgebyr og forbudsvedtak med tvangsmulkt for bruk av villedende førpriser i salgsmarkedsføring. Blivakker var ilagt et overtredelsesgebyr på fire millioner kroner, Blush to millioner kroner og Cover Brands én million kroner.

Markedsrådet har i likhet med Forbrukertilsynet kommet til at vilkårene for å ilegge overtredelsesgebyr og forbudsvedtak med tvangsmulkt er oppfylt, ved at det foreligger en vesentlig overtredelse av reglene om villedende prismarkedsføring og at selskapene har handlet med forsett.

Markedsrådet la imidlertid til grunn at hensynet til forutsigbarhet for de næringsdrivende tilsier at en tilsiktet skjerping av praksis ved utmålingen av overtredelsesgebyr bør skje noe mer gradvis enn det som var lagt til grunn i vedtakene fra Forbrukertilsynet. Markedsrådet vurderte at overtredelsesgebyret måtte reduseres med 25 prosent for Blivakker og Blush, og 30 prosent for Cover Brands, da manglende fastsettelse av en øvre ramme på gebyrets størrelse i lov eller med hjemmel i lov tilsier at det ikke er adgang for en vesentlig skjerping av gebyrstørrelsen sammenlignet med tidligere gebyrvedtak fra Forbrukertilsynet.

Markedsrådet vurderte også i saken med Blivakker at hensynet til forutsigbarhet og rettssikkerhet tilsier at en tilsiktet skjerping av praksis for utmålingen av tvangsmulkt bør skje noe mer gradvis enn det som var lagt til grunn i vedtaket fra Forbrukertilsynet. Markedsrådet besluttet derfor at tvangsmulkten måtte reduseres fra fem millioner kroner til fire millioner kroner for dette selskapet.

Offentlig versjon av vedtakene vil bli publisert innen kort tid.

Markedsrådet kommer ikke til å kommentere innholdet av avgjørelsene. Informasjon om Markedsrådets myndighet, organisasjon, saksbehandling og klagesaker, finnes på www.klagenemndssekretariatet.no.