Gå til innhold

Fem nye avgjørelser fra Medieklagenemnda

På nemndsmøte 1. mars avgjorde Medieklagenemnda fem nye saker. En oversikt over sakene, med tilgang til alle avgjørelsene, finner du her.

I én av sakene – sak 2018/292 – valgte Medieklagenemnda å oppheve vedtaket til Norsk filminstitutt (NFI).

Saken gjaldt NFIs avslag på Norsk Fjernsyn AS’ søknad om markedsvurdert utviklingsstøtte til Torsdagsfilmen 2.

Tilskudd etter markedsvurdering gis til utvikling av “dramaserier”, jf. forskriften § 3-7. En dramaserie er et fiksjonsbasert audiovisuelt verk “i flere deler”, jf. forskriften § 1-3 bokstav l). En spillefilm er til sammenligning definert som “[et] fiksjonsbasert audiovisuelt verk” med en lengde på minimum 60 minutter, jf. forskriften § 1-3 bokstav h), og en kortfilm er definert som “[et] fiksjonsbasert audiovisuelt verk” med en lengde på under 60 minutter.

Den avgjørende forskjellen på en serie og en film, er altså hvorvidt det er snakk om et verk i én eller flere deler.

Hva som utgjør ett verk i flere deler, og hva som utgjør flere selvstendige verk, fremgår imidlertid ikke av forskriften.

For å kategorisere noe som ett verk i flere deler, og dermed som en serie i forskriftens forstand, forklarte NFI at det kreves en konseptuell, tematisk eller innholdsmessig sammenheng. En slik sammenheng manglet etter NFIs vurdering ved Torsdagsfilmen 2.

Medieklagenemnda kunne i det vesentlige slutte seg til NFIs forståelse av definisjonen i forskriften § 1-3 bokstav l). Det avgjørende, uttaler nemnda, må være:

“[…] om det eksisterer en slik enhet mellom de ulike delene at det er naturlig å anse produksjonen som ett sammenhengende verk. Dette vil nødvendigvis bero på en skjønnsmessig vurdering […]. Definisjonen må på den ene siden ikke forstås så vidt at den i praksis blir meningsløs. På den andre siden må definisjonen heller ikke praktiseres så snevert at den er til hinder for medieinnovasjon”.

Slik Medieklagenemnda så det, hadde NFI – i sin vurdering av Torsdagsfilmen 2 – imidlertid lagt til grunn en for snever tolkning av hva som utgjør ett sammenhengende verk. NFIs avslag på søknad om tilskudd til Torsdagsfilmen 2, skriver nemnda, mangler en tilstrekkelig god begrunnelse.

På denne bakgrunn valgte klagenemnda å oppheve NFIs vedtak.