Gå til innhold

Klagenemnda om vedtaksbegrunnelse

Medieklagenemnda har i høst avgjort fire saker som gjaldt klage over avslag på søknad om tilskudd til lokale programproduksjoner. I alle sakene kom nemnda frem til at det ikke var grunnlag for å overprøve Medietilsynets skjønnsutøvelse, og klagene ble dermed forkastet.

I avgjørelsene knytter imidlertid nemnda merknader til Medietilsynets fremgangsmåte ved begrunnelsen i avslagsvedtakene. Nemnda uttaler at begrunnelsen fremstår svært sjablongpreget, og kan være egnet til å generere klager på bakgrunn av en etappevis begrunnelse der siste del oversendes søker etter at klagen er innlevert.

På bakgrunn av det ovennevnte uttaler nemnda at det hadde vært å foretrekke om begrunnelsespraksis ble lagt opp slik at søkerne i brev hvor de underrettes om utfallet, også blir informert om retten til å kreve etterfølgende begrunnelse, og at klagefristen utløper tre uker etter en slik begrunnelse er mottatt. En slik praksis kan, etter nemndas oppfatning, ha som konsekvens at klager som åpenbart ikke fører frem blir redusert.

Avgjørelsene har referanse 2020/381, 2020/382, 2020/353 og 2020/414, og er publisert på vår nettside.