Om Stiftelsesklagenemnda

Stiftelsesklagenemnda er ei uavhengig klagenemnd oppnemnd av Kulturdepartementet. Stiftelsesklagenemnda behandlar klager over vedtak fatta av Stiftelsestilsynet etter stiftelseslova, samvirkelova, arvelova og dekningslova.

Stiftelsesklagenemnda har tre faste medlemmar med personlege varamedlemmar.

Frå 1. juli 2019 består Stiftelsesklagenemnda av følgande medlemmar:

  • Leiar: Rådgjevar Gudmund Knudsen
  • Varamedlem: professor Johan Giertsen
  • Medlem: førstelektor Henning Sollid
  • Varamedlem: leiar Anne Danielsen Wood
  • Medlem: leiar av gjenopptakelseskommisjonen Kamilla Silseth
  • Varamedlem: førsteamanuensis Inger Julie Aasland

Ansvarleg for Stiftelsesklagenemnda i Klagenemndssekretariatet er seksjonssjef Sunniva Mariero Leknes. Ho kan nåast på e-post sunniva.leknes@knse.no / tlf.: 55 19 30 00.