Om Klagenemnd for tilskudd til kulturarrangementer

Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer er en uavhengig klagenemnd oppnevnt av Kulturdepartementet. Nemnda ble opprinnelig oppnevnt for perioden 1. desember 2020 til 1. desember 2021, men ble senere forlenget frem til 31. desember 2023. Nemnda behandler klager over enkeltvedtak Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet har fattet etter forskriftene som gjelder kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører samt forskrift om stimuleringsordningen.

Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer har seks faste medlemmer og to varamedlemmer. For perioden 1. juni 2022 til 31. desember 2022 er nemnda sammensatt slik:

  • Leder: Tore Lunde, professor (Bergen)
  • Medlem: Kiran Aziz, leder for ansvarlige investeringer (Oslo)
  • Medlem: Jon Andersen Gotteberg, leder (Kristiansand)
  • Medlem: Anne Margrete Fiskvik, professor (Trondheim)
  • Medlem: Morten Thuve, partner/revisor BDO (Oslo)
  • Medlem: Elin Reboli Melberg, kunstner/kurator/produsent (Stavanger)
  • Vara: Kristina Stenvik, stipendiat (Oslo)
  • Vara: Dag Aak Sveinar, direktør (Moss)

Sekretariatet for nemnda sitter i Bergen. Saksbehandlingen er skriftlig. Saksbehandlingen i Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer følger forvaltningsloven og saksdokumentene er offentlige etter reglene i offentleglova.

Ansvarlig for Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer i Klagenemndssekretariatet er seksjonssjef Sunniva Mariero Leknes. Hun kan kontaktes på e-post sunniva.leknes@knse.no / tlf.: 55 19 30 00.