Saksgangen

Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer behandler klager over vedtak fattet av Kulturrådet.

Ønsker du å klage på et vedtak gjort av Kulturrådet, må du sende klagen til Kulturrådet innen tre uker etter at du fikk vedtaket.

Kulturrådet vil vurdere saken på nytt. Dersom de ikke finner grunn til å omgjøre vedtaket, vil de sende klagen videre til Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer, normalt sammen med en innstilling med en nærmere begrunnelse for vurderingen.

Klagenemndssekretariatet tar imot innstillingen fra Kulturrådet sammen med saksdokumentene på vegne av Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer. Når Klagenemndssekretariatet har fått inn en klage, får klager tilsendt et brev som orienterer om at klagen er mottatt og videre saksgang. Brevet gir samtidig klager en frist på 10 virkedager til å sende inn eventuelle merknader til innstillingen fra Kulturrådet. Klagenemndssekretariatet vil sende en kopi av eventuelle merknader til Kulturrådet. Saksbehandlingen er i utgangspunktet skriftlig.

Klagesakene blir normalt behandlet i kronologisk rekkefølge. Du kan se hvilke saker som er kommet inn, og når de kom inn, her.

Klager får den endelige avgjørelsen så snart den er foreligger. Avgjørelsene blir òg publiserte her.

Dersom klager har et organisasjonsnummer, vil brev og vedtak normalt bli sendt ut via Altinn.

Dersom Kulturrådet sitt vedtak blir endret til gunst for klager, kan klager i medhold av forvaltningsloven § 36 kreve vesentlige sakskostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, dekket. Et eventuelt krav om dekning av sakskostnader rettes direkte til Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementerv/Klagenemndssekretariatet.

konkurranseklagenemnda