Konkurranseklagenemnda opphever vedtak om forbud mot foretakssammenslutning mellom DNB Bank ASA og Sbanken ASA

Konkurranseklagenemnda mottok 22. desember 2021 klage på Konkurransetilsynets vedtak om å forby DNB Bank ASAs oppkjøp av Sbanken ASA.

Konkurranseklagenemndas medlemmer, førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø, professor Tore Lunde, advokat Elisabeth Styrvold Wiggen, stipendiat Tyra Merker og førsteamanuensis Teis Lunde Lømo, ble oppnevnt til å behandle saken.

Saken gjelder DNBs oppkjøp av Sbanken, som begge er norske finanskonsern. Klagesaken har vært begrenset til å gjelde spørsmålet om konkurransen i markedet for distribusjon av verdipapirfond til privatpersoner.

Konkurranseklagenemnda har, i motsetning til Konkurransetilsynet, kommet til at det ikke er sannsynliggjort at sammenslåingen mellom disse aktørene vil kunne medføre betydelig konkurranseskade i det relevante marked. Nemnda har blant annet lagt vekt på at det finnes andre aktører som er nære konkurrenter til både DNB og Sbanken, og som er egnet til å erstatte hele eller store deler av konkurransepresset som i dag utøves av Sbanken.

Konkurranseklagenemnda har derfor besluttet å oppheve Konkurransetilsynets vedtak om å forby foretakssammenslutningen mellom DNB og Sbanken. Vedtaket er endelig, og innebærer at foretakssammenslutningen mellom DNB og Sbanken godkjennes.

Offentlig versjon av vedtaket vil bli publisert så snart dette er klart.

Konkurranseklagenemnda kommer ikke til å kommentere innholdet av avgjørelsen. Informasjon om Konkurranseklagenemndas myndighet, organisasjon, saksbehandling og klagesaker, finnes på www.klagenemndssekretariatet.no.

Øvrige spørsmål kan rettes til setteleder for Konkurranseklagenemnda, Tore Lunde på telefon 957 30 414