Saksgangen

Konkurranseklagenemnda behandler klager over Konkurransetilsynets vedtak med unntak av vedtak etter pristiltaksloven.

 

Klage sendes til Konkurransetilsynet, men stiles til Konkurranseklagenemnda v/Klagenemndssekretariatet. Dersom underinstansen ikke finner grunn til å omgjøre vedtaket, blir saken sendt videre til Konkurranseklagenemnda, normalt sammen med en innstilling eller nærmere begrunnelse for vedtaket fra underinstansen.

 

Fristen for å klage er på vedtak om overtredelsesgebyr er seks måneder fra partene mottok Konkurransetilsynets vedtak jf. konkurranseloven § 39 (1). Ved klage på vedtak om inngrep foretakssammenslutninger er klagefristen 15 virkedager etter Konkurransetilsynet traff sitt vedtak jf. konkurranseloven § 20a (1). For klager på andre vedtak truffet av Konkurransetilsynet er klagefristen tre uker, jf. forvaltningsloven § 29 (1).

 

Fra Klagenemndssekretariatet sendes det ut en bekreftelse på at klagen er mottatt, og en orientering om videre saksgang.

konkurranseklagenemnda