Konkurranseklagenemnda opprettholder Konkurransetilsynets vedtak om å ilegge Verisure et overtredelsesgebyr på 766 millioner for brudd på konkurranseloven

Verisure AS og Verisure Midholding AB («Verisure») påklaget 25. mai 2021 Konkurransetilsynets vedtak om å ilegge Verisure et overtredelsesgebyr på 766 millioner kroner for brudd på konkurranseloven § 10 og EØS-avtalen artikkel 53.

Konkurranseklagenemndas medlemmer professor Tore Lunde, lagdommer Bjørn Eirik Hansen, advokat Elisabeth Styrvold Wiggen, og professor Frode Steen (vara), ble oppnevnt til å behandle klagesaken.

Spørsmålet Konkurranseklagenemnda overordnet skulle ta stilling til i klagesaken, var om det foregikk ulovlig markedsdeling mellom Verisure og Sector Alarm AS i det norske boligalarmmarkedet til privatkunder i perioden 2011 til 2017, og utveksling av konkurransesensitiv informasjon i den forbindelse.

Konkurranseklagenemnda har i likhet med Konkurransetilsynet funnet at det er bevist med klar sannsynlighetsovervekt at det mellom disse foretakene fant sted ulovlig markedsdeling og utveksling av konkurransesensitiv informasjon i den aktuelle perioden. Etter en konkret vurdering legger nemnda også til grunn at gebyrets størrelse er riktig utmålt, og opprettholder overtredelsesgebyret på 766 millioner kroner.

Offentlig versjon av vedtaket finner du her. Verisure AS og Verisure Midholding AB kan reise søksmål mot vedtaket ved Gulating lagmannsrett innen tre måneder.

Konkurranseklagenemnda kommer ikke til å kommentere innholdet av avgjørelsen. Informasjon om Konkurranseklagenemndas myndighet, organisasjon, saksbehandling og klagesaker, finnes på www.klagenemndssekretariatet.no.

Øvrige spørsmål kan rettes til setteleder for Konkurranseklagenemnda Tore Lunde, tlf: 957 30 414.