Meldeplikt for Sector Alarm AS og Sector Alarm Group AS

 

 Konkurransetilsynet traff 24. august 2018 vedtak om pålegg av meldeplikt for Sector Alarm AS sitt erverv av Nokas AS sin alarmvirksomhet rettet mot SMB- og privatpersoner og for Sector Alarm Group AS sitt erverv av 49,00 prosent av aksjene i Nokas. Sector Alarm AS og Sector Alarm Group AS påklaget vedtaket om meldeplikt til Konkurranseklagenemnda. Konkurranseklagenemnda fant at Konkurransetilsynet hadde hjemmel for pålegget for begge foretakene, klagen ble derfor ikke tatt til følge.

Dette er den første klagesaken hvor et klageorgan tar stilling til om vilkårene for pålegg av melding er oppfylt jf. konkurranseloven § 18 tredje ledd og femte ledd. Konkurranseklagenemndas vedtak kan overprøves av Gulating lagmannsrett som tvunget verneting,  og søksmålsfristen er tre måneder fra vedtakstidspunktet jf. konkurranseloven § 39 fjerde og femte ledd.