Konkurranseklagenemnda opphever Konkurransetilsynets vedtak

Konkurranseklagenemnda opphever Konkurransetilsynets vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr til Bokbasen, Gyldendal, Cappelen Damm, Vigmostad & Bjørke og Aschehoug på 545 millioner kroner

Konkurranseklagenemndas medlemmer, advokat Karin Fløistad, professor Tore Lunde, førsteamanuensis Tyra Merker og professor Ronny Gjendemsjø som vara, ble oppnevnt til å behandle klagen over Konkurransetilsynets vedtak.

Saken gjelder Konkurransetilsynets vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr til Norges fire største forlag og Bokbasen på til sammen 545 millioner kroner for brudd på forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i konkurranseloven § 10 og EØS-avtalen artikkel 53. Konkurransetilsynet la i sitt vedtak til grunn at forlagene hadde delt konkurransesensitiv informasjon i form av blant annet fremtidige priser gjennom Bokbasens bokdatabase og et abonnement som heter Mentor Forlag.

Konkurranseklagenemnda har i motsetning til Konkurransetilsynet ikke funnet at informasjonsdelingen gjennom abonnementet Mentor Forlag var deling av fremtidige priser, men av gjeldende/veiledende priser. Dette sammen med at informasjonen ikke var delt i en kanal som har de karakteristiske kjennetegnene til en privat kanal, det vil blant annet si at informasjonen var delt med kunder samtidig, gjør at Konkurranseklagenemnda har konkludert med at informasjonsdelingen ikke utgjør en formålsovertredelse i strid med konkurranseloven § 10 og EØS-avtalen artikkel 53.

Offentlig versjon av vedtaket vil bli publisert så snart partene selv har vurdert om vedtaket inneholder forretningshemmeligheter, sannsynligvis tidlig i uke 50.

Konkurranseklagenemnda kommer ikke til å kommentere innholdet av avgjørelsen. Informasjon om Konkurranseklagenemndas myndighet, organisasjon, saksbehandling og klagesaker, finnes på www.klagenemndssekretariatet.no.

Øvrige spørsmål kan rettes til Konkurranseklagenemndas leder Karin Fløistad på telefon 934 51 175.