Konkurranseklagenemndas høringssvar til forslag om nemnda skal videreføres eller avvikles

Nærings- og fiskeridepartementet har i høringsnotat 1. oktober 2021 foreslått flere endringer i konkurranseloven, herunder har departementet bedt om innspill på om Konkurranseklagenemnda skal avvikles eller videreføres.

Konkurranseklagenemnda har avgitt høringssvar, og anser det ikke som naturlig at nemnda kommenterer spørsmålet om dagens nemndsløsning skal videreføres. Nemnda er imidlertid prinsipielt av den oppfatning at det fortsatt bør være forvaltningsmessig klageadgang på Konkurransetilsynets vedtak.

Konkurranseklagenemnda peker blant annet på at prinsippet om en forvaltningsmessig overprøving av vedtak er regnet som en viktig rettsikkerhetsgaranti, se for eksempel NOU 2019:5 punkt 24.1. Som det også fremgår av samme NOU punkt 10.8.6, er klageordninger i forvaltningen en mekanisme som øker tilliten til forvaltningen. Endringsforslagene i høringsnotatet innebærer et avvik fra andre forvaltningsområder, noe som tilsier at forslagene bør gjennomgås grundig for høringsinstansene. I seg selv medfører også avvik behov for en begrunnelse for hvilke særlige hensyn på konkurranserettens område som tilsier en annen ordning fra andre forvaltningsområder.

Konkurranseklagenemnda har videre pekt på en del faktiske forhold, hvor nemnda har forsøkt å opplyse hvordan en samlet ordning med en forvaltningsmessig klageadgang for alle vedtak fra Konkurransetilsynet faktisk har fungert ut fra sine erfaringer så langt.

Hele høringssvaret kan leses her:

https://www.regjeringen.no/contentassets/791ba6e3b3ba454581c6ee9437704f5d/konkurranseklagenemnda.pdf?uid=Konkurranseklagenemnda

 

dommerhammer og vektskåler