Konkurransetilsynet får nå mulighet til å ta Konkurranseklagenemndas vedtak inn for domstolen

Fra og med 1. juli 2023 trer en ny bestemmelse i konkurranseloven § 39 i kraft. Bestemmelsen gir Konkurransetilsynet mulighet til å reise søksmål om Konkurranseklagenemndas vedtak i saker om håndheving av konkurranseloven §§ 10 og 11, § 12 tredje og femte ledd, forskrift gitt i medhold av § 14, og EØS-avtalen artikkel 53 og 54. Dette gjelder saker om konkurransebegrensende samarbeid, misbruk av dominerende stilling og konkurransefremmende tiltak som følger av forskrift med hjemmel i § 14. Dette betyr at vedtak fra nemnda som gjelder oppkjøp og fusjoner fortsatt bare kan tas videre av foretakene som er part i saken. Det kommer en egen forskrift med overgangsregler samme dato.