Vedtak om produksjonstilskudd til samisk avis er ugyldige

Klagenemnda kom i sak 2021/622 frem til at Medietilsynets vedtak om å tildele produksjonstilskudd til iSámi.Press AS for årene 2019 og 2020 var ugyldige.

I forskrift om tilskudd til samiske aviser av 17. mars 1997 følger det kumulative vilkår i § 4 for å kvalifisere for tilskudd. I klagen, som var fremmet av en samisk forelegger- og avisforening, var det gjort gjeldende at iSámi.Press AS’ publikasjon ikke oppfylte flere av vilkårene i § 4.

For det første var det anført at det måtte innfortolkes et krav til bredde i publikasjonens innhold, jf. § 4 første ledd nr. 1. Et slikt krav til bredde i innholdet gjelder etter forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier av 25. mars 2014 § 3, se blant annet klagenemndas avgjørelse i sakene 2020/243 og 2020/268. Etter en gjennomgang av bestemmelsenes ordlyd og formålet med de to ordningene, konkluderte nemnda med at det ikke var grunnlag for å innfortolke et tilsvarende krav til bredde i innholdet etter den samiske forskriften § 4. Nemnda fant at publikasjonen inneholdt nyhets- og aktualitetsstoff som er dagsaktuelt og at dekningen er løpende, og at avisen følgelig var av «dagspressekarakter», jf. § 4 første ledd nr. 1. Innholdsvilkåret var følgelig oppfylt.

Dernest var det anført at avisen ikke oppfylte vilkåret i § 4 andre ledd om å ha «minst 48 nummer per år». Klager gjorde gjeldende at publikasjonens påskenumre ikke kunne anses som «nummer» i forskriftens forstand, og dermed ikke skulle vært medregnet. For både søknadsårene 2019 og 2020 oppgav iSámi.Press AS at avisen hadde 48 numre. Medregnet i dette antallet var de omtvistede påskenumrene.

Forskrift om tilskudd til samiske aviser inneholder ingen legaldefinisjon av «nummer». I forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier er det gitt en legaldefinisjon av «utgave». I sistnevnte forskrift er det tilsvarende vilkåret at det utgis «minst 48 utgaver per kalenderår», jf. § 4 andre ledd. For å være en «utgave» etter den alminnelige forskriften står det følgende i § 2 fjerde ledd: «Med utgave menes betalt nummerert produkt der hovedinnholdet er oppdatert i forhold til forrige utgave av produktet. Nyhets- og aktualitetsmedier som oppdateres kontinuerlig eller som består av en portefølje med tilknyttede medieprodukter, kan få godkjent maksimalt én utgave per dag.» (kursiv i orignal)

Klagenemnda viste til at legaldefinisjonen av «utgave» hadde relevans for tolkningen av «nummer» i forskriften. Det ble blant annet vist til at forskriften brukte «nummer», «utgave» og «utgivelser» om det samme. Etter en konkret vurdering av de to omtvistede påskenumrene, fant klagenemnda at disse ikke regnes som «nummer» i forskriftens forstand. Momenter i nemndas vurdering av påskenumrene var avvik i bruk av publikasjonens logo på forsiden i forhold til de øvrige numrene, at disse ikke ble solgt i løssalg og fraværet av nyhets- og aktualitetsstoff. Nemnda tilføyde at det var av underordnet betydning at utgavene faktisk var nummererte.

Resultatet ble følgelig at publikasjonen kun hadde hatt 47 numre som kunne medregnes for søknadsårene 2019 og 2020. Dermed var ikke samtlige vilkår for å kvalifisere for tilskudd oppfylt.

Avgjørelsen i sin helhet finner du her.

Parallelt med denne saken fremmet iSámi.Press AS i sak 2021/623 klage om at Medietilsynets vedtak om å avkorte produksjonstilskuddet for året 2020 var ugyldig. Essensen i klagen var at anvendelsen av den samiske forskriften § 8a var i strid med tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 97. Som følge av klagenemndas konklusjon medførte at vedtaket for året 2020 var ugyldig, forelå det ikke grunn til å realitetsbehandle klagers anførsler i denne saken. Klagen ble dermed forkastet.

Avgjørelsen finner du her.