Avgjerd tatt i sak om stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond

Sak 2017/296 vart avgjord av Stiftelsesklagenemnda 2. november 2018. I saka kom nemnda til at Stiftelsestilsynet sitt vedtak om å avsette tre medlemmar av styret for stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond måtte opphevast, då nemnda ikkje fann at vilkåret om ei vesentleg tilsidesetting av plikter i stiftelseslova § 29 andre ledd var oppfylt for dei tre styremedlemmane.

2017/296

hender holder dokument