Gå til innhold

Avgjerdene frå Medieklagenemnda i sak 2020/243 og sak 2020/268

Klagenemnda tok i vår to avgjerder (sak 2020/243 og sak 2020/268) som gjaldt klage på søknad om produksjonstilskot til nyheits- og aktualitetsmedium for 2019. Klagarane var Dagbladet Pluss AS og Bakkar og Berg Media AS (publikasjonen NETT NO).

Medietilsynet avslo søknadene for 2019 på bakgrunn av at vilkåra i forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier § 3 første ledd nr. 1 og 2 ikkje var oppfylte. Føresegna i forskrifta lyder slik:

 

Tilskudd etter denne forskriften gis bare til nyhets- og aktualitetsmedium som:
1. har som hovedformål å drive journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten. Tilskudd gis ikke til medium som har som hovedformål å drive med reklame eller markedsføring. Tilskudd gis heller ikke til medium som hovedsakelig er rettet mot medlemmer eller ansatte i bestemte organisasjoner, foreninger eller selskap.

2. inneholder et bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder. Tilskudd gis ikke til medium som inneholder en overvekt av annonser. Tilskudd gis heller ikke til medium som i all hovedsak inneholder stoff om ett eller noen få samfunnsområder, eller som i hovedsak inneholder stoff vinklet ut fra en spesiell faglig, politisk, ideologisk, religiøs eller etnisk bakgrunn.

I begge sakene uttalte klagenemnda at føremålet med vilkåret i forskrifta § 3 nr. 1 er å sikre at produksjonstilskotet blir tildelt aktualitets- og nyheitsmedium med grunnlag i journalistiske prinsipp, og at vilkåret må avgrensast mot ikkje-redaksjonelle medium. Klagenemnda kom, i motsetnad til Medietilsynet, fram til at vilkåret i forskrifta § 3 nr. 1 var oppfylt i begge sakene.

Ved tolkinga av forskrifta § 3 nr. 2 kom klagenemnda fram til at føresegna må forståast både som eit krav om breidd i innhaldet og eit krav om at dekninga skal vere både dagsaktuell og kontinuerleg.

I sak 2020/243 kom klagenemnda fram til at Dagbladet Pluss ikkje har tilstrekkeleg dekning av politisk og demokratisk relevant stoff, eller har eit tilstrekkeleg omfang av dagsaktuelle artiklar og kontinuerleg nyheitsdekning. Vilkåret i forskrifta § 3 nr. 2 var dermed ikkje oppfylt. Klagaren hadde i tillegg kommentert ei rekkje saksbehandlingsfeil – ingen av desse merknadene førte fram, og klaga blei forkasta.

I sak 2020/268 kom klagenemnda fram til at NETT NO ikkje hadde tilstrekkeleg tematisk breidd eller sjangerbreidd, og at vilkåret i forskrifta § 3 nr. 2 dermed ikkje var oppfylt. Klagenemnda kom også fram til at vurderinga frå Medietilsynet om dispensasjon bygde på ei for snever forskriftsforståing. Medietilsynet måtte dermed gjere ei ny vurdering av om det var grunnlag for å gi dispensasjon.

Heile avgjerdene finn du her (2020/243) og her (2020/268)