Offentlig versjon av vedtaket i sak om DNB bank ASAs oppkjøp av Sbanken ASA er publisert

I linken under finner dere offentlig versjon av vedtaket i Konkurranseklagenemndas sak 2021/2185 – DNB Bank ASA – Sbanken ASA.

I forbindelse med publiseringen av vedtaket vil Konkurranseklagenemnda kort bemerke ut fra de henvendelsene som er mottatt, at Konkurranseklagenemnda ikke har vurdert konkurransen i bankmarkedet generelt i denne saken. Det er kun Konkurransetilsynet som har gjort det, og Konkurransetilsynet fant ikke grunnlag for å stoppe oppkjøpet etter en vurdering av det generelle bankmarkedet. Saken for Konkurranseklagenemnda handlet derfor ikke om bankmarkedet.

Konkurranseklagenemnda kan ikke behandle saker av eget tiltak. Konkurranseklagenemnda kan kun behandle saker som er påklaget. Behandlingen i nemnda er begrenset til det klagen handler om.

Klagen i denne saken var derfor begrenset til den delen av oppkjøpet som ble stanset av Konkurransetilsynet, dvs. konkurransen i markedet for distribusjon av fond. Klagesaken for nemnda var dermed begrenset til spørsmålet om konkurransen i markedet for distribusjon av fond blir betydelig begrenset som følge av oppkjøpet.

Konkurranseklagenemnda fant at i markedet for distribusjon av fond, hadde ikke Konkurransetilsynet ført tilstrekkelig bevis for at lovens vilkår for å stanse inngrepet var oppfylt. Konkurranseklagenemnda innhentet også informasjon selv, som tilsa delvis et annet faktum enn det faktum Konkurransetilsynet hadde lagt til grunn i dette markedet. Detaljene i dette fremkommer av vedtaket. Når konkurranselovens vilkår ikke er oppfylt, kan ikke myndighetene gripe inn og stanse de private partene i å gjennomføre det de har avtalt.

 

Vedtaket finner du her

 

dommerhammer og vektskåler