KOFA-konferansen 2023

Vi har gleden av å invitere dere til årets KOFA-konferanse 2023, torsdag 26. oktober på Clarion Hotel Bergen Airport.

Det vil bli en dag fylt med innlegg fra dyktige foredragsholdere, som vi håper flest mulig av dere vil finne interessant. Under følger et foreløpig program, og nederst på siden kan dere melde dere på konferansen. Påmelding er bindende.

Clarion Hotel tilbyr rabatterte priser til deltakere som trenger overnatting. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Vi gleder oss til å se dere på høstens anskaffelsesrettslige høydepunkt!

Bilde av Clario hotel Bergen airport

Foreløpig program

09:30 – 10:00

Velkommen ved Elisabeth Wiik, Line Rakner og Anneline Vingsgaard

10:00 – 10:45

Kvalifikasjonskrav ved Marie Braadland

Kofa har den senere tid behandlet flere saker knyttet til bruk av underleverandører for å oppfylle kvalifikasjonskrav. Braadland vil redegjøre for hvilke krav som stilles i tilbudet og ved utføringen av kontrakten, blant annet ved oppfyllelse av krav til kvalitetssikrings- og miljøledelsessystem.

11:00 – 11:50

Rammeavtaler ved Marta Andhov

Først vil Tora Holm redegjøre kort for relevante saker KOFA har behandlet.

Andhov vil deretter gi en innføring i de grunnleggende reglene om rammeavtaler i EU-retten. Rettsfeltet er i stadig utvikling, og Andhov vil rette søkelyset mot nyere rettspraksis og andre sentrale utviklinger innenfor området. Andhov vil blant annet snakke om grensene for en rammeavtale, om dens omfang og begrensninger. I tillegg vil vi se på de kompliserte reglene om avrop eller minikonkurranser, herunder ved rammeavtaler med flere leverandører. Presentasjonen tar sikte på å gi en helhetlig forståelse, som knytter sammen grunnleggende kunnskap og den nyeste innsikten på feltet.

Lunsj

12:50 -13:35

Wenche Sædal om bruk av egenregi og tildeling av enerett

Regelverket om offentlige anskaffelser kommer ikke til anvendelse når offentlige enheter dekker behovet for varer og tjenester selv, eller i samarbeid med andre offentlige enheter gjennom såkalt utvidet egenregi eller tildeler tjenestekontrakt på grunnlag av enerett. Unntaket blir gjerne begrunnet i en grunnleggende forutsetning om at man ikke anses for å inngå en gjensidig bebyrdende kontrakt i anskaffelsesregelverkets forstand, dersom en offentlig enhet velger å kontrahere med seg selv i stedet for å tildele oppdraget til en leverandør. En utfordring er at det vanskelig å avklare hvor langt unntaket strekker seg. Dersom man benytter unntakene feil, kan man risikere å gjøre en ulovlig direkte anskaffelse. Sædal vil i sin presentasjon redegjøre for reglenes rekkevidde, vilkårene for egenregi og kommentere praktiske typetilfeller i forsyningssektoren. Sædal vil også diskutere fordeler og ulemper med egenregi sammenliknet med konkurranseutsetting sett i lys av blant annet økonomiske hensyn, kontraktsmessige hensyn og effektiviseringshensyn.

13:45 – 14:15

Hallgrim Fagervold om prøving av oppdragsgivers faktum

Både domstolene og KOFA uttaler ofte at oppdragsgivers faktum kan prøves fullt ut, men er dette en regel uten unntak? Fagervold vil drøfte denne problemstillingen ved bruk av praktiske eksempler fra domstols- og KOFA-praksis.

14:25 – 15:10

Gjennomgang av Kofa-praksis ved Kristian Jåtog Trygstad

Klagenemnda har avgjort en rekke saker det siste året, og i flere av dem har nemnda tatt stilling til viktige og til dels uavklarte sider av regelverket. Kristian Jåtog Trygstad kommer – i år som i fjor – for å gå gjennom et utvalg av de sentrale avgjørelsene. Sakene som gjennomgås, er tatt med fordi de gjelder praktisk viktige problemstillinger som oppdragsgiverne og leverandørene ofte må forholde seg til i konkurransene. Målet med gjennomgangen er å gi en faglig oppdatering og tips om hvordan lignende saker kan unngås.

15:20 – 16:00

Personvern og anskaffelse av skytjenester, ved Christine Ask Ottesen fra PwC.

  • En historie fra virkeligheten – Johan Aasheim Hjartnes forteller om Klagenemndssekretariatets anskaffelse av skytjenester
  • Hvordan kan man utforme konkurransegrunnlaget for best å ivareta personvernreglene samtidig som man overholder reglene i anskaffelsesregelverket?

Elisabeth Wiik

Marta Andhov

Kristian Jåtog Trygstad

Wenche Sædal

Marie Braadland

Hallgrim Fagervold

Påmelding

Har du spørsmål om påmelding eller arrangementet, ta gjerne kontakt på kofakonferansen@knse.no.