Taushetsplikt

Du har adgang til å gi opplysninger om forretningshemmeligheter som gjelder ditt selskap til KOFA.

Vær likevel oppmerksom på at KOFA publiserer avgjørelsene på internett. Hvis du i klagen gir opplysninger som du anser som forretningshemmeligheter er det derfor viktig at du tydelig gjør oppmerksom på dette.

At en oppdragsgiver klages inn for KOFA endrer ikke deres lovbestemte taushetsplikt. Det gjelder likevel noen unntak fra taushetsplikten. Den opplysningene gjelder kan samtykke til at opplysningene gjøres kjent for KOFA og klager.

Klagenemndas leder kan også samtykke til at taushetsbelagte opplysninger føres som bevis. Reglene om dette finnes i klagenemndforskriften § 11, med henvisning til reglene i tvisteloven § 22-3. Ofte vil det likevel være mulig å føre bevis om noe på en annen måte enn å utgi opplysninger som er taushetsbelagte, og da foretrekkes dette.

I noen tilfeller vil du som deltaker i en konkurranse ha fått tilgang til taushetsbelagt informasjon. Du kan ikke videreformidle slik informasjon til KOFA uten samtykke fra den opplysningene gjelder, eller fra klagenemndas leder i henhold til reglene i klagenemndforskriften § 11 og tvisteloven § 22-3.