Gå til innhold

Gebyrvedtak mot Vygruppen oppheves og sendes tilbake til Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet traff 12. mars 2020 vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr til Vygruppen AS på 7 500 000 kroner for å ha gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger i strid konkurranseloven § 29 første ledd bokstav d, i forbindelse med melding om foretakssammenslutning mellom Vygruppen AS og Fjord1 ASA om opprettelsen av selskapet Fjord Tours Group AS. Konkurranseklagenemnda mottok klage på vedtaket 8. september 2020. Konkurranseklagenemnda har truffet vedtak om å oppheve Konkurransetilsynets vedtak og sende det tilbake til Konkurransetilsynet til helt eller delvis ny behandling jf. forvaltningsloven § 34 siste ledd.

Konkurranseklagenemndas medlemmer advokat Karin Fløistad, advokat Elisabeth Styrvold Wiggen og førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø ble oppnevnt til å behandle saken.

Konkurranseklagenemnda kunne ikke se at tilsynet hadde foretatt en vurdering av om meldingen inneholder uriktige eller ufullstendige opplysninger, utover en konstatering av motstrid mellom opplysninger i meldingen og opplysninger gitt i senere e-post og brev fra Vygruppen. Nemnda uttalte blant annet at denne motstriden ikke nødvendigvis fører til at opplysningene gitt i meldingen blir misvisende og dermed kan være uriktige eller ufullstendige. Etter nemndas syn var det ikke klart at det er opplysningene i meldingen som er uriktige eller ufullstendige. Nemnda la til grunn at Konkurransetilsynet ikke hadde oppfylt sin plikt til å utrede og opplyse saken når det gjelder spørsmålet om det materielle vilkåret i konkurranseloven § 29 første ledd bokstav d) er oppfylt, slik forvaltningsloven § 17 krever.

Offentlig versjon av vedtaket finner du her:

Konkurranseklagenemnda kommer ikke til å kommentere innholdet av avgjørelsen. Informasjon om Konkurranseklagenemndas myndighet, organisasjon, saksbehandling og klagesaker, finnes på www.klagenemndssekretariatet.no.

Øvrige spørsmål kan rettes til direktør for Klagenemndssekretariatet Anneline Vingsgård, tlf: 97472717.

Bilde: Pixabay