Gå til innhold

Konkurranseklagenemnda opprettholder gebyrvedtak mot Telenor

Konkurranseklagenemnda er et uavhengig organ som har til oppgave å behandle klager over alle vedtak som Konkurransetilsynet fatter unntatt vedtak truffet etter pristiltaksloven. Konkurranseklagenemnda består av medlemmene advokat Karin Fløistad (leder), professor Tore Lunde, professor Jan Yngve Sand, førsteamanuensis Linda Orvedal, førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø, konsernadvokat Elisabeth Styrvold Wiggen, konsernadvokat Elin Moen og advokat Harald Evensen.

Konkurranseklagenemnda opprettholder gebyrvedtak mot Telenor

Konkurranseklagenemnda har besluttet å opprettholde Konkurransetilsynets vedtak om å ilegge Telenor et gebyr på 788 millioner kroner for å ha misbrukt sin dominerende stilling i det norske mobilmarkedet.

Konkurranseklagenemnda mottok 15. januar 2019 klage på Konkurransetilsynets vedtak. Konkurranseklagenemndas medlemmer professor Tore Lunde, professor Jan Yngve Sand og førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø ble oppnevnt til å behandle saken. Konkurranseklagenemnda har delt seg i et flertall bestående av Lunde og Sand og et mindretall bestående av Gjendemsjø.

Network Norway leide tidligere tilgang i Telenors nett, og inngikk i den forbindelse såkalte gjestingsavtaler eller leieavtaler. Ved inngåelsen av en ny gjestingsavtale mellom Network Norway og Telenor 18. august 2010, ble det innført en ny prisstruktur. Flertallet har konkludert med at Telenor ved innføringen av ny prisstruktur i avtalen med Network Norway misbrukte sin dominerende stilling i grossistmarkedet og sluttbrukermarkedet for mobiltjenester i Norge i perioden 2010-2013. Dette fordi den nye prisstrukturen var egnet til å begrense utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge. Konkurranseklagenemndas flertall har derfor besluttet å opprettholde Konkurransetilsynets vedtak om å ilegge Telenor et gebyr på 788 millioner kroner for å ha misbrukt sin dominerende stilling i det norske mobilmarkedet.

Mindretallet har konkludert med at det ikke er grunnlag for å konkludere med at prisstrukturen utgjør et misbruk av dominerende stilling.

Telenor kan innen tre måneder fra i dag reise søksmål for Gulating lagmannsrett om Konkurranseklagenemndas vedtak.

Offentlig versjon av vedtaket finner du her:

https://www.klagenemndssekretariatet.no/konkurranseklage/2019-34

Konkurranseklagenemnda kommer ikke til å kommentere innholdet av avgjørelsen. Informasjon om Konkurranseklagenemndas myndighet, organisasjon, saksbehandling og klagesaker, finnes på www.klagenemndssekretariatet.no.

Øvrige spørsmål kan rettes til Direktør for Klagenemndssekretariatet Anneline Vingsgård, tlf: 97472717.

dommerhammer og vektskåler