Nye avgjørelser fra Konkurranseklagenemnda – Opplysningsplikt i dagligvaremarkedet

Konkurranseklagenemnda har avgjort to saker om pålegg fra Konkurransetilsynet overfor Coop Norge SA og Joh Johannson Invest AS. Påleggene innebærer at de aktuelle selskapene må gi Konkurransetilsynet opplysninger om en rekke typer erverv i deres konsern, som Konkurransetilsynet mener vil kunne ha betydning for konkurransen i dagligvaremarkedet. Selskapene påklaget påleggene til Konkurranseklagenemnda og anførte blant annet at påleggene er uforholdsmessige og går lenger enn det som er nødvendig.

 

Konkurranseklagenemnda kom til at nemndas kompetanse i slike saker er begrenset til en lovlighetskontroll, som innebærer at nemnda bare skal undersøke om pålegget er beheftet med saksbehandlingsfeil, om det bygger på riktig faktum og om det er i strid med den alminnelige myndighetsmisbrukslære, herunder om pålegget er åpenbart urimelig. Ved en nærmere gjennomgang av innholdet i informasjonspålegget var det blant annet nemndas vurdering at det ikke hadde skjedd saksbehandlingsfeil og at pålegget samlet sett ikke kunne karakteriseres som åpenbart urimelig for selskapene. Klagene ble derfor ikke tatt til følge og påleggene om å gi opplysninger til Konkurransetilsynet blir stående.

 

Nemndas avgjørelser i sakene kan leses her og her.