Konkursboet til sykkel-VM får ikke momskompensasjon

Lotterinemnda opprettholder Lotteritilsynets avslag på Bergen 2017 AS sitt konkursbo sin søknad om momskompensasjon.

For å ha rett til kompensasjon må søker dokumentere at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten. Kravet må være oppfylt både på søknadstidspunktet og utbetalingstidspunktet. På søknadstidspunktet var Bergen 2017 AS under konkursbehandling, og den frivillige innsatsen i konkursboet besto av noe gratis bistand fra det tidligere styret i forbindelse med bostyrers arbeid med å få oversikt over boet.

Lotterinemnda la til grunn at innsatsen fra det tidligere styret var av beskjedent omfang, og kom til at det ikke var dokumentert at frivillig innsats var en viktig del av konkursboets virksomhet på søknadstidspunktet. Lotterinemnda viste også til at Bergen 2017 AS sitt regnskap ikke var behandlet og godkjent av kompetent organ, og at konkursboet også av denne grunn var avskåret fra å motta kompensasjon.

Konkursboets anførsel om at Lotteritilsynet hadde vært forutinntatt i behandlingen av søknaden førte heller ikke frem.

Lotterinemndas vedtak kan du lese her.