Om Lotterinemnda

Lotterinemnda er en uavhengig klagenemnd oppnevnt av Kulturdepartementet. Alle vedtak etter lotterilova truffet av Lotteritilsynet i første instans, kan klages inn for Lotterinemnda. Det samme gjelder vedtak som Lotteri- og stiftelsestilsynet treffer etter ‘Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner.’

Lotterinemnda har tre faste medlemmer, med personlige varamedlemmer. For perioden 01.01.2021 til 31.12.2023 er nemnda sammensatt slik:

  • Leder: Martin Hennig, personlig vara: Kaja Moen Welo
  • Medlem: Elisabet Ekberg, personlig vara: Dagrun Y. Haider
  • Medlem: Shabneet K.Bains, personlig vara: Hilde K. Ellingsen

Sekretariatet for nemnda sitter i Bergen. Saksbehandlingen er skriftlig. Saksbehandlingen i Lotterinemnda følger forvaltningslova og saksdokumentene er offentlige etter reglene i offentleglova.

Ansvarlig for Lotterinemnda i Klagenemndssekretariatet er assisterende direktør Elisabeth Sætre. Hun kan kontaktes på e-post Elisabeth.Saetre@knse.no / tlf.: 55 19 30 00.