Lotterinemnda har levert høringsuttalelse til ny pengespillov

Kulturdepartementet sendte ny pengespillov på høring i juni. Forslaget samler dagens tre lover på pengespillfeltet i en ny lov. Dagens tre lover er lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven. Klagebehandlingen knyttet til Lotteritilsynets forvaltning av den nye loven blir samtidig samlet til ett organ: Lotterinemnda. Lotterinemnda har uttalt seg om det som gjelder organiseringen av nemnda og dens arbeid i høringsnotatet.

I høringsnotatet foreslås at Lotterinemnda skal bestå av to jurister og en økonom. Tidligere har nemnda bestått av en jurist (leder) og to økonomer. Lotterinemnda er positiv til at nemndas juridiske kompetanse styrkes i større og kompliserte saker. Nemnda foreslår i tillegg å utvide nemnda til fem medlemmer, der en av disse har kunnskap fra frivillig sektor. Som et mulig alternativ til dette foreslås en større nemnd (minst seks medlemmer) der medlemmene velges til den enkelte sak basert på rullering og kompetanse.

Nemnda er videre enig i at nemndsmøtene må kunne avholdes digitalt og er positiv til den foreslåtte delegasjonshjemmelen for kurante saker. Denne innebærer at slike saker kan avgjøres av leder eller sekretariat alene. Nemnda foreslår at det bør kunne overlates til sekretariatet alene å treffe vedtak i klage over avvisningsvedtak som følge av oversittelse av tidsfrister, eller med problemstillinger som er avgjort med klar praksis tidligere. Dette vil kunne bidra til å redusere saksbehandlingstiden.

For øvrig skriver Lotterinemnda at nemnda savner en vurdering i høringsnotatet av saksbehandlingsreglene og forholdet til EMK for saker som gjelder ileggelse av overtredelsesgebyr.

kofa