Gå til innhold

Åsnes kirkelige fellesråd har fått gebyr for ulovlig direkte anskaffelse

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak av 27. februar 2020 ilagt Åsnes kirkelige fellesråd et gebyr på 570 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av bygningsmessige og tekniske arbeider for rehabilitering av Åsnes kirke.

Klagenemnda konstaterte at kontraktsinngåelsen med valgte leverandør representerte en ulovlig direkte anskaffelse på to grunnlag.

Det første grunnlaget, var at kontrakten ble inngått i medhold av en konkurranse som var avlyst. I saken ble det først kunngjort en konkurranse, som senere ble avlyst. Deretter ble det kunngjort en ny konkurranse. Denne konkurransen ble imidlertid også avlyst. Avlysningen av den første konkurransen ble samtidig omgjort og kontrakt ble inngått basert på denne konkurransen.

Klagenemnda kom til at innklagede hadde plikt til å avlyse den første konkurransen, fordi konkurransegrunnlaget ikke var tilstrekkelig klart. Nemnda kom dermed til at kontraktsinngåelsen var en ulovlig direkte anskaffelse, fordi innklagedes kontraktsinngåelse ikke kunne hjemles i den første kunngjøringen. Det avgjørende var at resultatet i den andre konkurransen kunne blitt et annet.

Det andre grunnlaget for ulovlig direkte anskaffelse, var at kontraktsinngåelsen skjedde så lenge etter vedståelsesfristens utløp, at tidsforløpet førte til «en vesentlig endring av grunnlaget for konkurransen eller leverandørens opprinnelige tilbud», jf. forskriften § 8-15 (3). Kontrakt ble inngått 14. mars 2018, nærmere fem måneder etter vedståelsesfristens utløp. Klagenemnda la til grunn at kretsen av tilbydere ville vært en annen, eller de avgitte tilbud ville hatt et annet innhold, dersom den «nye» vedståelsesfristen og det nye oppstartstidspunktet hadde vært kjent.

Innklagedes valg om å avlyse den andre konkurransen, og tildele kontrakten etter den opprinnelige konkurransen, skjedde etter at innklagede hadde innhentet ekstern juridisk bistand. Klagenemnda fant det derfor klart at innklagede ikke hadde hatt til hensikt å omgå regelverket. Det var etter nemndas syn ikke grunnlag for å karakterisere innklagedes opptreden som grovt uaktsom.

Klagenemnda fant at gebyret passende kunne settes til 7 prosent, som utgjorde ca. 570 000 kroner.

Direktør for Klagenemndssekretariatet, Anneline Vingsgård, sier at ulovlige direkte anskaffelser er i strid med regelverkets krav til kunngjøring, som er begrunnet ut fra hensynet til likebehandling og konkurranse. Ulovlige direkte anskaffelser kan foretas på mange ulike måter. Denne saken viser at det kan foreligge en ulovlig direkte anskaffelse selv om man har kunngjort i forkant.

Avgjørelsen finner du her.