Gebyr for ulovleg direkte anskaffing av skuleskyss

Klagenemnda for offentlege anskaffingar har i vedtak av 2. mai 2023 ilagt Tysvær kommune eit gebyr på 210 000 kroner for ulovleg direkte anskaffing av skuleskyss.

Tysvær kommune inviterte i mai 2022 fem leverandørar til å gi tilbod i konkurranse om skuleskyss for elevar med nedsett funksjonsevne eller trafikkfarleg skuleveg. Konkurransen gjaldt fire geografisk avgrensa område og blei gjennomført etter konsesjonskontraktforskrifta.

Eit sentralt vilkår for at det ligg føre ein konsesjonskontrakt, er at driftsrisikoen blir overført frå oppdragsgivar til leverandør. Vederlaget i kontraktane bestod ikkje av retten til å utnytte tenesta. Den innklaga skulle betale leverandørane for gjennomføring av alle turar, med unntak av turar som var avbestilte innan ein gitt tidsfrist. Avbestilling etter denne tidsfristen gav leverandørane rett på betaling. Ifølgje klagenemnda var det dermed ikkje overført nokon driftsrisiko frå oppdragsgivar til leverandørane. Nemnda kom derfor til at kontraktane ikkje var omfatta av konsesjonskontraktforskrifta, men at dei var underlagde den alminnelege anskaffingsforskrifta.

Terskelen for at kunngjeringsplikta trer i kraft, er lågare ifølgje den alminnelege anskaffingsforskrifta enn ifølgje konsesjonskontraktforskrifta. Her oversteig kontraktsverdien beløpet som utløyser kunngjeringsplikt. Sidan ein slik konkurranse ikkje var kunngjord, innebar kontraktsinngåinga ei ulovleg direkte anskaffing.

Avgjerda finn du her.

Like før årsskiftet ila klagenemnda for offentlege anskaffingar KODE Kunstmuseer og komponisthjem overtredelsesgebyr i ei sak som òg gjaldt konsesjonskontraktforskrifta. Sjå sak 2022/50 her.  

Pixabay