Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av vintervedlikeholdstjenester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak av 13. desember 2022 ilagt Storfjord kommune et gebyr på 210 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av vintervedlikeholdtjenester av kommunale veier.

Storfjord kommune sendte i september 2021 en tilbudsinvitasjon til ni utvalgte leverandører om konkurranse for inngåelse av kontrakter om vintervedlikehold av kommunale veier i kommunen. Kontraktene ble verken kunngjort nasjonalt eller i EØS.

Hovedspørsmålet klagenemnda tok stilling til, var om brøytekontraktene utgjorde én anskaffelse – slik at hver enkelt kontrakt skulle anses som en delkontrakt, og ikke en separat anskaffelse. Selv om regelverket åpner for at oppdragsgiver kan inngå flere mindre delkontrakter, vil oppdragsgivers samlede behov, og muligheten til å få tildelt flere kontrakter, kunne medføre at flere leverandører er interessert i å delta i konkurransen.

Klagenemnda fant at kontraktene måtte ses i sammenheng som én anskaffelse. Nemnda la vekt på at kontraktene om brøyting og vintervedlikehold skulle gjennomføres for samme oppdragsgiver, med like kontraktsvilkår og med samme krav til utstyr. Det at leverandørene kunne levere tilbud på én eller flere roder indikerte også at innklagede måtte ha vurdert det slik at samme leverandør kunne levere under flere kontrakter samtidig, noe som også ble resultatet av konkurransen. Den eneste reelle forskjellen mellom kontraktene var stedet det skulle brøytes. Anskaffelsens verdi oversteg både nasjonal og EØS-terskelverdi for kunngjøringsplikt. Klagenemnda kom derfor til at det forelå et brudd på kunngjøringsplikten.

Det var etter klagenemndas syn formildende omstendigheter i saken. På tross av manglende kunngjøring nasjonalt og innenfor EØS hadde kommunen gjennomført en form for konkurranse ved at det ble sendt tilbudsinvitasjon til aktuelle leverandører i kommunen og tilgrensede kommuner. Klagenemnda la også til grunn at anskaffelsen var av begrenset interesse for andre nasjonale og utenlandske leverandører. Innklagede ble derfor ilagt et gebyr på fem prosent av avropenes verdi.

Avgjørelsen finner du her.

pasja1000 - Pixabay