Gå til innhold

Gebyr til Bodø kommune for ulovlig direkte anskaffelse

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har i vedtak av 13. juli 2021 ilagt Bodø kommune et gebyr på 11 599 000  kroner for ulovlig direkte anskaffelse.

Bodø kommune gjennomførte i 2015 en begrenset anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale med én leverandør om kjøp av IKT-driftstjeneste, bredbåndstjenester, konsulenttjenester og tilhørende utstyr. Rammeavtalen ble inngått 3. januar 2017.

Klager anførte at innklagede hadde gjort en rekke endringer i rammeavtalen som hver for seg og samlet medførte at avtalen var vesentlig endret, og måtte likestilles med en ny kontrakt som skulle vært kunngjort.

Klagenemnda kom for det første til at innklagedes kjøp av kontorutstyr på rammeavtalen utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse. Rammeavtalen inneholdt ikke kontraktsvilkårene om pris, som avropsavtalene skulle inngås på grunnlag av. Innklagedes avrop på kontorutstyr kunne dermed ikke forankres i rammeavtalen, og utgjorde derfor en ulovlig direkte anskaffelse. Nemnda kom også til at avtalen var vesentlig endret ved at innklagede betalte for tjenester som vederlagsfritt skulle inngå i implementeringsprosjektet, og at innklagede betalte fullt vederlag for driftstjenesten før implementeringsprosjektet var godkjent.

For disse regelbruddene ble innklagede ilagt et gebyr på ti prosent av anskaffelsens verdi.

Klagenemnda kom videre til at avtalen var vesentlig endret ved at innklagede overførte driften av enkelte applikasjoner fra innklagedes egen server (on premise) til å driftes på valgte leverandørs server (PaaS). Denne delen av leveransen skjedde dermed på en annen måte enn det leverandørene hadde konkurrert om. Årsaken til endringen var at det oppsto problemer ved å drifte løsningen on premise, hvor noen systemeiere krevde endringer i driftsløsningen. Endringene innebar altså ikke bare at det ble introdusert en ny tjeneste som ikke kunne hjemles i avtalen, men medførte også en forenkling av tjenesteleveransen som fremdeles ble driftet on premise. Det var derfor av underordnet betydning at det bare var deler av applikasjonsdriften som ble overført til valgte leverandørs server.

For dette ble innklagede ilagt et gebyr på fem prosent av anskaffelsens verdi.

Bodø kommune ble på denne bakgrunn ilagt et samlet gebyr på 11 599 000 kroner.

Offentlig versjon av vedtaket vil bli publisert så snart dette er klart.

KOFA har myndighet til å ilegge et gebyr opp til 15 prosent av kontraktens verdi, dersom KOFA finner at vilkårene for å ilegge gebyr er tilstede. KOFA skal ilegge gebyr dersom det foreligger forsett eller grov uaktsomhet hos innklagede. Ulovlige direkte anskaffelser er i strid med regelverkets krav til kunngjøring, som er begrunnet ut fra hensynet til likebehandling og konkurranse, og regnes som det mest alvorlige bruddet på anskaffelsesregelverket. Dette er det tjuefemte gebyret KOFA har ilagt siden nemnda fikk tilbake myndigheten 1. januar 2017.