Gå til innhold

Ber EFTA-domstolen om rådgivende uttalelse

Den kongelige norske ambassaden i Luanda publiserte 27. mars 2017 en frivillig kunngjøring i Doffin for anskaffelse av konsulenttjenester i forbindelse med planlegging, administrering og gjennomføring av et menneskerettighetsprosjekt i Angola (Angola Human Rights Training Project 2017-2021). Anskaffelsens verdi ble i kunngjøringen estimert til 20 500 000 kroner.

Kontrakten ble i mai 2017 tildelt The Governance Group AS. Den 7. mai 2018 brakte Scanteam AS saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) med påstand om ulovlig direkte anskaffelse.

Saken reiser spørsmål om så vel det norske som det EØS-rettslige anskaffelsesregelverkets geografiske virkeområde. Slik klagenemnda ser det, er det nærliggende å forstå det norske regelverket slik at det ikke er ment å ha et mer omfattende virkeområde enn det som er EØS-rettslig påkrevd:

“(39) […] Spørsmålet om det norske anskaffelsesregelverkets anvendelse på en anskaffelse foretatt av en norsk utenriksstasjon utenfor EØS, kan derfor etter nemndas syn ikke besvares uten at man først tar stilling til om det EØS-rettslige anskaffelsesregelverket finner anvendelse eller ikke

(40) Klagenemnda er ikke kjent med rettspraksis fra EU-domstolen eller EFTA-domstolen som avklarer spørsmålet om det EU/EØS-rettslige anskaffelsesregelverkets anvendelse på anskaffelser som foretas av utenriksstasjoner i tredjeland. Formuleringen av EØS-avtalen artikkel 126 innebærer dessuten at det ikke er opplagt at spørsmålet må besvares likt i EU-rettslig og i EØS-rettslig sammenheng, eller at det i EØS-rettslig sammenheng må besvares likt med hensyn til EUs medlemsstater og EFTA-statene.”

Klagenemnda fant på denne bakgrunn at det var behov for å be EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse. Klagenemnda ber konkret om svar på følgende tolkningsspørsmål:

“Kommer Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU av 26. februar 2014 om offentlige innkjøp til anvendelse på anskaffelser foretatt av en EFTA-stats utenriksstasjon i et tredjeland (utenfor EØS)?”

Hele anmodningen kan du lese her.