Gå til innhold

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av brøyting og vintervedlikehold

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak av 23. juli 2020 ilagt Aukra kommune et gebyr på 48 790 kroner, for ulovlig direkte anskaffelse av brøyting og vintervedlikehold.

Saken gjaldt inngåelse av en kontrakt om brøyting og vintervedlikehold for roden Julsundet. Roden inngikk opprinnelig som rode 1 i en kunngjort konkurranse om vintervedlikehold av totalt seks roder. Klager var eneste tilbyder på rode 1, og tilbudet ble avvist fra konkurransen.

Spørsmålet for klagenemnda var om den etterfølgende konkurransen om kontrakten for roden Julsundet utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse. Klagenemnda kom til at innklagedes beregning av anskaffelsens verdi ikke hadde vært forsvarlig på tidspunktet anskaffelsesprosessen ble innledet.

Det fremgikk av tildelingsbrevet at innklagede ved evalueringen av tilbudene la til grunn et høyere estimert timeforbruk enn på tidspunktet anskaffelsesprosessen ble innledet. Tidspunktet for verdiberegningen er det avgjørende for forsvarlighetsvurderingen, og ikke forhold som i ettertid viser at verdiberegningen av ulike grunner ikke slår til. Det høyere timeestimatet som ble lagt til grunn ved tildelingsevalueringen, bygget imidlertid på erfaringstall som forelå på tidspunktet for verdiberegningen.

Videre ble valgte leverandør kontaktet om brøyteroden Julsundet før anskaffelsesprosessen ble innledet. I svaret på henvendelsen ble det skissert en pris for beredskap og timepris. Allerede på dette tidspunktet var det klart at også valgte leverandørs pris for fast beredskap var høyere enn det innklagede hadde forutsatt. På dette tidspunktet hadde innklagede altså ikke bare klagers priser, men også valgte leverandørs priser som grunnlag for å vurdere anskaffelsens estimerte verdi. Valgte leverandørs skisserte priser kom som svar på en henvendelse som gjaldt nettopp brøyting av roden Julsundet. Klagenemnda var derfor ikke enig i at innklagede kunne se bort fra disse prisene ved verdiberegningen.

En vurdering basert på valgte leverandørs skisserte priser, med utgangspunkt i det estimerte timeforbruket som innklagede hadde angitt i tildelingsbrevet, ville ha vist at anskaffelsens verdi lå over den kunngjøringspliktige terskelverdien. Klagenemnda fant også grunn til å nevne at ut fra den kunnskapen oppdragsgiver hadde om antatt prisnivå på beredskapstillegg, ville anskaffelsen også overstige terskelverdien dersom verdiberegningen ble gjort med utgangspunkt i det opprinnelige timesestimatet.

Klagenemnda kom på denne bakgrunn til at kontrakten skulle ha vært kunngjort, jf. forskriften §§ 5-1 og 5-3. Kontraktsinngåelsen utgjorde derfor en ulovlig direkte anskaffelse.

Klagenemnda fant det riktig å ilegge et gebyr på ti prosent av anskaffelsens verdi. Kontrakten med valgte leverandør hadde opprinnelig en varighet på tre brøytesesonger, men ble avsluttet etter den første sesongen. For denne sesongen betalte innklagede totalt 487 900 kroner ekskl. mva., som utgjorde gebyrgrunnlaget i saken.

Direktør for Klagenemndssekretariatet, Anneline Vingsgård, sier at ulovlige direkte anskaffelser er i strid med regelverkets krav til kunngjøring, som er begrunnet ut fra hensynet til likebehandling og konkurranse.

Avgjørelsen finner du her.