Gå til innhold

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av maskinarbeider

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak av 14. mars 2020 ilagt Lærdal kommune et gebyr på 1.590.000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av maskinentreprenørtjenester.

Bakgrunnen for vedtaket var en konkurranse gjennomført av Lærdal kommune i 2015, for inngåelse av parallelle rammeavtaler om kjøp av entreprenørtjenester. Rammeavtalen for maskinentreprenørtjenester hadde en kunngjort verdi på 1.500.000 kroner. Allerede i januar 2017 hadde innklagede gjort avrop som oversteg dette beløpet. I perioden 24. januar 2017 til 16. oktober 2018, gjorde innklagede avrop på rammeavtalen på til sammen totalt 15.910.724 kroner ekskl. mva.

Klagenemnda kom til at rammeavtalen for maskinentreprenørtjenester var vesentlig endret da differansen mellom kunngjort verdi og det beløp som det faktisk var kjøpt tjenester for var betydelig.

Det var etter klagenemndas syn en formildende omstendighet at anskaffelsen i utgangspunktet hadde vært konkurranseutsatt, og at avropene var innenfor rammeavtalens tidsmessige og saklige virkeområde. Rammeavtalens omfang var imidlertid overskredet i en så betydelig grad at det ikke er tvilsomt at tjenesten skulle ha vært kunngjort.

Klagenemnda fant at gebyret passende kunne settes til 10 prosent, som utgjorde 1.590.000 kroner.

Direktør for Klagenemndssekretariatet, Anneline Vingsgård, sier at ulovlige direkte anskaffelser er i strid med regelverkets krav til kunngjøring, som er begrunnet ut fra hensynet til likebehandling og konkurranse. Det er viktig at offentlige oppdragsgivere har et bevisst forhold til hvilket handlingsrom oppdragsgiver har med hensyn til å gjøre avrop på en rammeavtale. Denne saken er et eksempel på at den offentlige oppdragsgiveren ikke har hatt kontroll på innkjøpene knyttet til en allerede inngått rammeavtale, og viser hvor viktig det er å følge opp innkjøpene som blir foretatt i kommunen etter at en rammeavtale er inngått.

Avgjørelsen finner du her.