Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse til KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak av 8. desember 2022 ilagt KODE Kunstmuseer og komponisthjem et gebyr på 350 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av drift av rutetilbudet til og fra Lysøen.

KODE inngikk høsten 2020 en kontrakt om drift av fartøyet «MS Ole Bull». I følge kontrakten hadde leverandøren blant annet ansvar for at pålegg fra Sjøfartsdirektoratet ble oppfylt før oppstart av rutetilbudet til Lysøen, samt for driften av rutetilbudet. I tillegg ble det inngått en kontrakt mellom KODE og leverandøren om leie av fartøyet utenom sesongen for rutetilbudet. Det ble ikke avholdt en kunngjort konkurranse før kontraktsinngåelsen.

Klagenemnda tok stilling til om kontrakten var å regne som en konsesjonskontrakt. Konsesjonskontrakter følger en egen forskrift, der man har en høyere terskelverdi før kunngjøringsplikten inntrer enn man har i den alminnelige anskaffelsesforskriften. En kategorisering som konsesjonskontrakt ville i denne saken medført at kontraktens verdi var under det terskelbeløpet som gir plikt til å gjennomføre en kunngjort konkurranse.

Et sentralt vilkår for at det foreligger en konsesjonskontrakt, er at driftsrisikoen overføres fra oppdragsgiver til leverandøren. Av kontrakten fremgikk det at KODE dekket alle driftsutgiftene i sesong, og selv beholdt billettinntektene fra rutedriften. Klagenemnda konkluderte med at kontrakten dermed ikke innebar en overføring av driftsrisiko fra KODE til leverandøren, og kontrakten kunne følgelig ikke regnes som en konsesjonskontrakt. Etter klagenemndas syn kom ikke grenseoppgangen mellom konsesjonskontrakter og alminnelige tjenestekontrakter på spissen i denne saken.

Kontraktsverdien oversteg beløpet som utløser plikt til kunngjøring av konkurranse etter den alminnelige anskaffelsesforskriften. Siden en slik konkurranse ikke var kunngjort, innebar kontraktsinngåelsen en ulovlig direkte anskaffelse.

Innklagede har opplyst at kontrakten vil bli avsluttet etter sesongen 2023, og på bakgrunn av innklagedes opplysninger om påløpte og estimerte kostnader ble gebyret satt til 350 000 kroner.