Gå til innhold

Gebyr til Seljord kommune for ulovlig direkte anskaffelse

Den 28. juni 2018 ila Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) Seljord kommune et gebyr på kr. 135 000 for ulovlig direkte anskaffelse av middager til sykehjem/omsorgsboliger, dagsenter og hjemmeboende tjenestemottakere. KOFA håndhever regelverket for offentlige anskaffelser. KOFA har med dette vedtaket ilagt to gebyr for ulovlig direkte anskaffelse etter at klageorganet fikk tilbake gebyrmyndigheten den 1. januar 2017.

Årsaken til at KOFA ila gebyr er at Seljord kommune forlenget den eksisterende avtalen om middagslevering. Den første forlengelsen var forutsatt å vare frem til innklagede fikk på plass en ny kontrakt basert på en kunngjort konkurranse. Prisøkningen som følge av den første forlengelsen utgjorde godt under 10 prosent av den opprinnelige kontraktens verdi. Den første forlengelsen måtte anses som en lovlig endring av kontrakten, og var derfor ikke en ulovlig direkte anskaffelse.

 

Den andre forlengelsen ble imidlertid ansett for å være en ulovlig direkte anskaffelse fordi prisøkningen som følge av endringene utgjorde mer enn 20 prosent av den opprinnelige kontraktsverdien. Kontrakten inneholdt heller ikke noen klausul om forlengelse. Etter nemndas syn var det derfor ikke tvilsomt at forlengelsen av kontrakten ikke kunne foretas uten å gjennomføre en ny konkurranse. Det var derfor foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.

 

Direktør for Klagenemndssekretariatet, Anneline Vingsgård, sier at ulovlig forlengelse av eksisterende kontrakter hindrer konkurranse. Kontrakten om middagsleveringer skulle vært kunngjort på ny slik at alle leverandører av slike tjenester kunne inngitt tilbud. Ved å unnlate å kunngjøre har Seljord kommune handlet i strid med formålet bak anskaffelsesregelverket som er å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Manglende kunngjøring anses som et alvorlig brudd på regelverket for offentlige anskaffelser, og overtredelsen ble i dette tilfellet møtt med et gebyr på 135 000, ca. 10 prosent av anskaffelsens verdi.

https://www.kofa.no/Avgjorte-saker/2017145

Kontaktperson

Nestleder i Klagenemndsekretariatet Jonn Sannes Ramsvik

Jonn.sannes@ramsvik@knse.no

Mobil: 48336537