Gå til innhold

Ikke brudd på regelverket i regjeringskvartal-saken

I sak 2018/158, som gjaldt en plan- og designkonkurranse for prosjektering av det nye regjeringskvartalet, tar klagenemnda stilling til klagers anførsler om blant annet rådgiverhabilitet.

Plan- og designkonkurransen ble kunngjort 27. juni 2016. Før dette gjennomførte innklagede flere prosesser, herunder et arbeid med å vedta en reguleringsplan for området. I denne prosessen deltok blant annet selskapet Nordic Office of Architecture.

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet, ble det gjennomført to workshops. På disse workshopene deltok to personer fra Nordic Office of Architecture. På workshopene deltok også tre personer fra innklagede. I plan- og designkonkurransen som etter hvert ble kunngjort, fungerte to av disse personene som henholdsvis juryleder og jurymedlem. Den siste personen ledet arbeidet med å evaluere tilbudene.

I plan- og designkonkurransen deltok blant annet Team Urbis, hvor Nordic Office of Architecture inngikk som medlem. Team Urbis’ løsningsforslag, Adapt, ble senere kåret til vinner av juryen. På andreplass kom løsningsforslaget Lysning fra Team G8+. Etter endte forhandlinger og evaluering av disse to løsningsforslagene, ble kontrakt inngått med Team Urbis.

Klager anførte at innklagede hadde brutt anskaffelsesforskriftens bestemmelser om rådgiverhabilitet, uavhengighet og anonymitet, og forvaltningslovens bestemmelser om oppdragsgiverhabilitet. Sentralt for klagers anførsler var det nevnte samarbeidet mellom representanter fra Nordic Office of Architecture og innklagede i reguleringsplanprosessen, herunder de to workshopene som ble gjennomført.

Klagenemnda kom til at det ikke var grunnlag for å konstatere at Nordic Office of Architecture hadde hatt en rolle ved tilretteleggingen av konkurransegrunnlaget som ga valgte leverandør et klart konkurransefortrinn:

“(69) Det er på denne bakgrunn ikke holdepunkter for at Nordic Office of Architecture, i løpet av reguleringsplanprosessen, mottok noen informasjon av vesentlig betydning for plan- og designkonkurransen, som ikke senere ble gjort tilgjengelig for de andre tilbyderne.

(70) Som innklagede har påpekt, ble det videre satt av tilbørlig tid til utforming av tilbudene. En eventuell tidsmessig fordel på bakgrunn av forutgående kjennskap til reguleringsplanen, vil derfor uansett være utjevnet”.

Klagers anførsler om brudd på reglene om rådgiverhabilitet, førte dermed ikke frem. Klagers øvrige anførsler om brudd på regelverket, førte heller ikke frem.

Hele avgjørelsen finner du her.

Regjeringskvartalet sett fra Grubbegata. Fotograf: Helge Høifødt. Dato: 3. August 2008 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en