Gå til innhold

KOFA har fremdeles høy tillit hos brukerne

Klagenemndssekretariatet gjennomførte en brukerundersøkelse om KOFA i januar 2019. Tidligere har KOFA gjennomført to undersøkelser, en i 2014 og en i 2016. Undersøkelsen som ble foretatt i 2019 er nesten identisk med de forrige undersøkelsene.

Undersøkelsen ble sendt til alle abonnentene av KOFA avgjørelsene og den ble lagt åpen for alle til å svare på nettsiden til Klagenemndssekretariatet. 149 personer svarte på undersøkelsen.

66 prosent av respondentene var offentlige oppdragsgivere. Kun 6 prosent var leverandører og resten av de som svarte bistår både oppdragsgivere og klagere. Av de som responderte mente 85 prosent at de hadde stor kjennskap til anskaffelsesregelverket, og 80 prosent svarte at de i stor grad arbeider med anskaffelsesregelverket i jobben sin. Vi kan derfor legge til grunn at de som har svart på undersøkelsen i hovedsak er personer som er godt kjent med KOFAs virksomhet.

At avgjørelsene er av god kvalitet er avgjørende for KOFAs legitimitet siden KOFA i hovedsak har rådgivende uttalelser som offentlige oppdragsgivere kan velge om de vil forholde seg til. 90 prosent av respondentene uttalte at KOFAs avgjørelser i svært stor grad eller i stor grad var av god kvalitet. Tar man med de som svarte verken/eller er man oppe i 97 prosent tilfredshet med kvaliteten.

Det er også fremdeles en høy andel som i svært stor grad eller i stor grad har tillit til KOFAs avgjørelser (88 prosent). Hvis man tar med dem som svarte verken/eller så er det nesten 100 prosent som svarer at de har tillit til KOFAs avgjørelser.

Ikke uventet står det verre til med tilfredsheten med saksbehandlingstiden for rådgivende saker. 39 prosent var i svært liten grad eller i liten grad fornøyd. Kun 7 prosent var i stor grad fornøyd med saksbehandlingstiden. For prioriterte saker var tilfredsheten større. 31 prosent var i svært stor grad eller i stor grad fornøyd med saksbehandlingstiden. 18 prosent svarte verken/eller på dette spørsmålet. 13 prosent svarte at de i svært liten grad eller i liten grad var fornøyd med saksbehandlingstiden for prioriterte saker.

Totalt sett viser undersøkelsen at KOFA fremdeles har fornøyde brukere når det gjelder avgjørelsenes kvalitet og at tilliten er høy. Funnene i årets undersøkelse er svært lik tidligere undersøkelser bortsett fra når det gjelder saksbehandlingstiden som da forrige undersøkelse ble foretatt var lav. Det kom i tillegg mange nyttige innspill til hvordan KOFA kan forbedre nettsiden, søkefunksjonen og den informasjonen klagenemndssekretariatet legger ut til brukerne. Klagenemndssekretariatet er allerede i gang med å se på mange av de innspillene som kom og noen av dem er allerede gjennomført.