Gå til innhold

Ny lov om offentlige anskaffelser er vedtatt. Planlagt dato for ikrafttredelse er 1. januar 2017

Bakgrunnen for forslaget til ny anskaffelseslov er tredelt. For det første har EU vedtatt tre nye direktiver om offentlige anskaffelser som skal gjennomføres i norsk rett. For det andre bygger forslaget på NOU 2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser, som inneholder forslag til endringer i den særnorske delen av anskaffelsesregelverket. For det tredje foreslår departementet endringer i håndhevelsesreglene.

De viktigste endringene i forslaget til ny lov er:

  • En ny og mer kortfattet formålsbestemmelse.
  • Utvidelse av lovens virkeområde til å omfatte tjenestekonsesjonskontrakter.
  • En ny og enklere bestemmelse om grunnleggende prinsipper som kun trekker frem hovedprinsippene.
  • En ny bestemmelse om å ivareta miljø, grunnleggende menneskerettigheter og andre samfunnshensyn i offentlige anskaffelser. Bestemmelsen gir også departementet hjemmel til å fastsette forskriftsregler om begrensninger i antallet ledd i leverandørkjeden og krav om universell utforming. Bestemmelsen avløser anskaffelsesloven § 6 som pålegger offentlige oppdragsgivere å ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.
  • En ny bestemmelse om krav om bruk av lærlinger.
  • Å gjeninnføre Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) sin kompetanse til å ilegge overtredelsesgebyr ved ulovlige direkte anskaffelser.

Pressemelding fra NFD

Departementet tar sikte på at nytt anskaffelsesregelverk i form av ny lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter skal tre i kraft samlet. Planlagt dato for ikrafttredelse er 1. januar 2017.

Publisert: 05.07.2016 | Sist endret: 19.08.2016