Gå til innhold

Sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner

Fra 1. januar 2020 ble en rekke kommuner og fylkeskommuner slått sammen. Dette får betydning for åpne KOFA-saker der kommuner eller fylkeskommuner som er klaget inn, ikke eksisterer lenger.  Som en følge av dette, har klagenemndssekretariatet endret navn og kontaktinformasjon på innklagede i de sakene dette gjelder.

Når det gjelder følgene av kommunesammenslåinger, har departementet kommet med følgende uttalelse om forholdet mellom «gammel» og «ny» kommune:

«Når det gjelder det det kontraktsrettslige, legger departementet til grunn at det i utgangspunktet vil gjelde et kontinuitetsprinsipp ved kommunesammenslåing, dvs. at rettigheter og plikter etter kontrakter som kommunene som skal slå seg sammen har inngått, overføres til den nye kommunen, selv om denne formelt er et nytt rettssubjekt. På tilsvarende måte vil leverandørers rettigheter og plikter etter kontraktene videreføres overfor den nye kommunen. Dette innebærer at både den nye kommunen og leverandøren fortsatt vil være bundet av en kontrakt etter sammenslåingen».

I svar på henvendelse fra KS om videreføring av kontrakter i den nye kommunen, svarer departementet at:

«De kommunene som slås sammen til en ny kommune, slutter formelt sett å eksistere. Ved sammenslåingen overføres de opphørende kommunenes eiendeler, gjeld og egenkapital til den nye, sammenslåtte kommunen, og den nye kommunen overtar automatisk ansvaret for de tidligere kommunenes oppgaver overfor innbyggerne. Dette følger av systematikken i inndelingsloven, ** som er prosessloven for kommunesammenslåinger og andre endringer av kommune- og fylkeskommunale grenser, selv om det ikke er sagt eksplisitt i loven […]»

Kommune- og fylkeskommunesammenslåinger kan i noen tilfeller reise anskaffelsesrettslige spørsmål, blant annet når det gjelder adgangen til å gjøre endringer i kontrakten uten å kunngjøre en ny konkurranse. Et eksempel på dette er KOFA-sak 2017/56 (Nøtterøy/Tjøme kommune). Saken gjaldt utvidelse av en kontrakt om kvalitetsstyringssystem i forbindelse med at kommunene Nøtterøy og Tjøme skulle slås sammen til Færder kommune. Det ville påløpe betydelige omstillingskostnader ved valg av en annen løsning enn valgte leverandørs. Sammenslåingen med Tjøme kommune i 2018 måtte videre anses som en omstendighet Nøtterøy kommune ikke kunne forutse når konkurransen om kvalitetsstyringssystemet ble kunngjort i 2008. I den konkrete saken kom klagenemnda til at det var adgang til å utvide kontrakten i medhold av forskriften § 2-1 (2) bokstav d), som gir adgang til å unnlate kunngjøring dersom «uforutsette omstendigheter gjør det nødvendig å utføre tilleggsytelser som er strengt nødvendige for kontraktens fullføring, forutsatt at tildelingen skjer til samme leverandør». Det var da ikke nødvendig å ta stilling til om utvidelsen av kontrakten representerte en vesentlig endring.  Avgjørelsen finner du her.