KOFA frifunnet i tingretten i sak om vesentlig endring av kontrakt

I dom fra Vestfold tingrett av 25. april 2023, er Klagenemnda for offentlige anskaffelser frifunnet i et søksmål fra Horten kommune. Dommen gjelder klagenemndas gebyrvedtak i sak 2020/658, om anskaffelse av åtte samlokaliserte leiligheter for unge personer med utviklingshemning. Klagenemnda kom til at kontraktsinngåelsen med valgte leverandør var vesentlig forskjellig fra den kunngjorte kontrakten, og at det derfor forelå en ulovlig direkte anskaffelse.

Ankefristen for Horten kommune er én måned fra dagen av gjørelsen ble gjort kjent.

Dommen kan leses i sin helhet her.

www.domstol.no