Hva kan du klage på?

Du kan klage på brudd på regelverket om offentlige anskaffelser.

Se oversikten over gjeldende regelverk

Regelverket oppstiller regler for hvilke kontrakter som skal kunngjøres, og hvordan anskaffelsesprosedyren skal gjennomføres. Dersom du mener at oppdragsgiveren har brutt reglene han selv har satt opp i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget, vil dette som regel også innebære brudd på regelverket.

Hvis du mener at en offentlig kontrakt ikke er kunngjort i henhold til kunngjøringsreglene, kan også dette påklages. Disse klagene behandles som saker om ulovlige direkte anskaffelser. Klagenemnda har myndighet til å ilegge gebyr i saker som gjelder ulovlige direkte anskaffelser. .

Klagen må gjelde anskaffelse av varer, tjenester eller bygge- og anleggsarbeid.

Klagenemnda kan ikke uttale seg om brudd på andre regelverk som gjelder det offentlige. Dette betyr at klagenemnda for eksempel ikke tar stilling til anførsler som gjelder konkurranselovgivningen eller statsstøtteregelverket.

I enkelte tilfeller gir regelverket oppdragsgivere et innkjøpsfaglig skjønn. Eksempler på dette er valget av hvilke krav som stilles, og tildelingsevalueringen. Dersom klagen gjelder handlinger hvor regelverket gir innkjøpere et innkjøpsfaglig skjønn, kan klagenemnda i begrenset grad prøve dette skjønnet. Skjønnet kan bare overprøves hvis det er uforsvarlig eller vilkårlig, eller hvis skjønnsutøvelsen ikke er i samsvar med de grunnleggende prinsipper i anskaffelsesretten. Hvis du mener dette er tilfellet er det viktig at du gir en utførlig redegjørelse for hva du mener er feil ved skjønnsutøvelsen.

Klagenemnda avgjør sakene etter en skriftlig behandling. Alle anførsler må derfor dokumenteres skriftlig.

Klagenemnda har ikke myndighet til å oppnevne sakkyndige for å få belyst spørsmål som krever spesiell teknisk eller faglig innsikt.

Les også om sekretariatets avvisning av saker