Strenge krav til dokumentasjon i saker om ulovlig direkte anskaffelse

KOFA har i det siste sett, i et økende antall saker, at saken ikke blir tilstrekkelig opplyst av oppdragsgiver før etter at varsel om overtredelsesgebyr mottas av oppdragsgiver.

Dette er særlig aktuelt i saker hvor oppdragsgiveren påberoper seg en av regelverkets bestemmelser om unntak fra kunngjøringsplikten. Det er strenge krav til at oppdragsgiver må dokumentere de undersøkelsene og vurderingene som er gjort i forkant av anskaffelsen, som begrunner unntak fra kunngjøringsplikten.

KOFA har nå behandlet flere saker hvor oppdragsgiveren først etter varsel om overtredelsesgebyr er mottatt, faktisk dokumenterer at det påberopte unntaket får anvendelse. Dette er med på å forlenge saksbehandlingstiden og øke arbeidsmengden i den enkelte sak, og gjør det mer utfordrende for nemnda å treffe riktige avgjørelser.

Vi ønsker derfor å minne om disse strenge kravene til dokumentasjon og undersøkelser, og oppfordrer oppdragsgiverne til å opplyse sakene i tilstrekkelig grad helt fra begynnelsen av. En god begrunnelse og dokumentasjon på at en unntaksbestemmelse kommer til anvendelse, kan også medvirke til at man unngår å bli klaget inn til KOFA.

Bilde av merkelapper hvor det står important
Pixabay/Gerd Altmann