Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av renholdstjenester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak av 21. januar 2022 ilagt Eidsvoll kommune et gebyr på 612 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av renholdstjenester.

Kommunen gjennomførte våren 2020 en anbudsprosess for inngåelse av en rekke rammeavtaler om levering av ulike typer vedlikeholds- og driftsoppgaver. Den 10. juni 2020 inngikk innklagede en avtale om levering av sjauetjenester, rydding og enkelt renhold. Avtalen hadde en estimert totalverdi på under 500 000 kroner, og behovet for renhold var antatt å utgjøre under 100 000 kroner.

Etter avtaleinngåelsen fikk innklagede et stadig økende renholdsbehov, som førte til at valgte leverandør fikk ansvaret for blant annet å dekke behovet på skoler i kommunen. I tidsrommet fra avtaleinngåelse og frem til saken ble klaget inn for klagenemnda, kjøpte innklagede renholdstjenester fra leverandøren for omtrent 5,1 millioner kroner. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde hjemmel i rammeavtalen til å kjøpe de aktuelle tjenestene, og kjøpene utgjorde derfor en ulovlig direkte anskaffelse. Innklagede ble ilagt et gebyr på tolv prosent av anskaffelsens verdi.

Vedtaket finner du her.