Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av vintervedlikeholdstjenester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak av 8. mars 2022 ilagt Sunnfjord kommune et gebyr på 2 367 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av brøytetjenester og annet vintervedlikehold av kommunale veier.

Sunnfjord kommune gjennomførte i 2020 en konkurranse for inngåelse av kontrakter om vintervedlikehold av kommunale veier. Kontraktene ble verken kunngjort nasjonalt eller i EØS.

Hovedspørsmålet klagenemnda tok stilling til var om hver kontrakt utgjorde én anskaffelse eller om kontraktene måtte ses i sammenheng som én anskaffelse.

Klagenemnda fant at kontraktene måtte ses i sammenheng som én anskaffelse. Nemnda la vekt på kontraktene gjaldt samme type tjeneste med felles formål. Det ble også lagt vekt på at kontraktene hadde vært annonsert samlet i en lokal avis, og at kontraktene ble inngått over et kort tidsrom. Anskaffelsens verdi oversteg både nasjonal og EØS-terskelverdi for kunngjøringsplikt. Klagenemnda kom derfor til at det forelå et brudd på kunngjøringsplikten.

Det var etter klagenemndas syn formildende omstendigheter i saken. På tross av manglende kunngjøring nasjonalt og innenfor EØS hadde kontraktene vært annonsert i kommunen. Klagenemnda la også til grunn at anskaffelsen var av begrenset interesse for nasjonale og utenlandske leverandører. Innklagede ble derfor ilagt et gebyr på fem prosent av avropenes verdi.

Avgjørelsen finner du her.

Bilde: stux/Pixabay