Gå til innhold

Dom i sak om regelverkets geografiske virkeområde

I dom fra Oslo tingrett av 10. juni 2021 er Klagenemnda for offentlige anskaffelser frifunnet i søksmålet fra Staten v/Utenriksdepartementet. Dommen gjelder Klagenemnda for offentlige anskaffelsers (KOFA) gebyrvedtak i sak 2018/157 mot Utenriksdepartementet.

Tingretten var enig med KOFA i at saksøker hadde handlet uaktsomt:
“Å konsekvent legge til grunn at anskaffelsesregelverket ikke kommer til anvendelse kun fordi utenriksstasjonen lå utenfor EØS-området, selv der anskaffelsen hadde nær tilknytning til EØS, kan etter det som er gjengitt ovenfor ikke anses som en aktsom vurdering, basert på det kildegrunnlaget som ledet frem til denne konklusjonen. Retten er imidlertid enig med KOFA i at uaktsomheten ligger i nedre sjikt av skyldkravet i loven.”

Retten var også enig med KOFA i at uaktsomheten tilsa ileggelse av gebyr, og at et gebyr på 5 prosent av anskaffelsens verdi var riktig.

Ankefristen for Utenriksdepartementet er én måned fra dommen ble gjort kjent.

Hele dommen kan du lese her: Dom i sivil sak

Bilde: Okan Caliskan/Pixabay