Gå til innhold

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av brakkemoduler

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak av 21. oktober 2020 ilagt Ålesund kommunale eiendom KF et gebyr på 350 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av brakkemoduler.

Slik klagenemnda så det, utgjorde kjøpet av brakkemodulene en varekontrakt. Kontrakten, som hadde en verdi på 3,5 millioner kroner, skulle derfor som utgangspunkt ha vært kunngjort i TED-databasen etter reglene i forskriften del III. Unntaksbestemmelsen som innklagede viste til – som gjaldt forskriften del II – kom derfor ikke til anvendelse.

Klagenemnda vurderte om den noenlunde tilsvarende unntaksbestemmelsen i forskriften del III, § 13-4 bokstav f, kom til anvendelse. Den aktuelle unntaksbestemmelsen gjelder i tilfeller hvor oppdragsgiver foretar et kjøp på særlig fordelaktige vilkår, hos en leverandør som har stanset forretningsførselen eller er i en tilsvarende prosess.

 Når det gjelder stans av forretningsførselen hos valgte leverandør, var det ikke klart om leverandøren hadde stanset sin forretningsførsel på kjøpstidspunktet, og innklagede hadde ingen grunn til å tro at det var tilfellet. Innklagede hadde heller ikke gjort en forsvarlig vurdering av om tilbudet til valgte leverandør var gitt på særlig fordelaktige vilkår. Det var ikke tilstrekkelig at innklagede hadde foretatt et søk etter brakkemoduler på internett, i annonser mv. og kun kontaktet én annen leverandør. Klagenemnda mente også at innklagede burde sikret større notoritet om de undersøkelser som var foretatt.

Innklagede hadde på denne bakgrunn ikke godtgjort at man kunne unnta kjøpet av brakkeriggen fra kunngjøring. Unnlatelsen av å kunngjøre anskaffelsen, utgjorde dermed en ulovlig direkte anskaffelse.

Anneline Vingsgård, direktør for Klagenemndssekretariatet, sier at denne saken gir uttrykk for at unntak fra kunngjøringsplikten skal tolkes strengt, og at det kreves inngående kjennskap til markedet for at den aktuelle unntaksbestemmelsen kommer til anvendelse.

Gebyrvedtaket finner du her.