Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av brøytetjenester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak av 11. juni 2024 ilagt Dønna kommune et gebyr på 166 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av brøytetjenester.

I saken hadde kommunen forsøkt å gjennomføre to kunngjorte konkurranser om brøytetjenester. Da det ikke kom inn tilbud i disse konkurransene, gjennomførte kommunen konkurranser etter forskriften del I. Klagenemnda vurderte om kjøpet kunne unntas kunngjøringsplikt etter forskriften § 13-3 bokstav b. Denne bestemmelsen kommer blant annet til anvendelse dersom oppdragsgiveren ikke har mottatt tilbud i en forutgående kunngjort konkurranse. Forutsetningen for at bestemmelsen kommer til anvendelse, er at oppdragsgiveren ikke foretar vesentlige endringer i kravspesifikasjonen eller kontraktsvilkårene.

I konkurransene som var kunngjort, skulle ikke leverandørene konkurrere om tilbudt beredskapsgodtgjørelse, fordi kommunen selv hadde oppgitt en fast beredskapsgodtgjørelse per sesong. Leverandørene skulle konkurrere på oppgitte timepriser for brøyting og strøing. Da kommunen gikk videre med konkurranser etter forskriften del I, var det beredskapsgodtgjørelsen leverandørene skulle konkurrere om, og ikke timeprisene. Hvilke priskomponenter leverandørene skal konkurrere på, er sentralt både for deltakerinteressen og for utformingen av tilbud. Klagenemnda kom derfor til at kommunen hadde foretatt vesentlige endringer i konkurransegrunnlaget, og at unntaksbestemmelsen i forskriften § 13-3 bokstav b ikke kunne unnta anskaffelsen fra kunngjøringsplikt.

Ved fastsettelsen av gebyrets størrelse, la klagenemnda vekt på at det var gjort flere forsøk på å skape konkurranse om kontrakten. Det var heller ikke holdepunkter for at innklagede hadde hatt en intensjon om å omgå regelverket. Anskaffelsen gjaldt også kjøp av brøytetjenester og vintervedlikehold av kommunale veier, som man må gå ut fra er av meget begrenset interesse for både nasjonale og utenlandske leverandører. På bakgrunn av disse formidlende omstendighetene, satt klagenemnda gebyrets størrelse til ca. fem prosent av anskaffelsens verdi.

Avgjørelsen finner du her