Gå til innhold

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av dekk og dekkhotelltjenester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak av 27. november 2020 ilagt Trondheim kommune et gebyr på 716 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av dekk, omleggings- og dekkhotelltjenester.

Trondheim kommune gjennomførte i 2017 en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale om leasing, administrasjon og forsikring av ulike kjøretøy. I konkurransegrunnlaget forbeholdt kommunen seg også en rett til å benytte leverandørens avtaler knyttet til «bilrelaterte varer/tjenester». Den 1. mars 2018 inngikk kommunen i henhold til dette en avtale om kjøp av dekk, samt omleggings- og dekkhotelltjenester for kommunens lette kjøretøy. Avtalen ble utvidet 15. oktober 2019 til å omfatte kommunens tyngre kjøretøy.

En slik generell rett til å gjøre avrop på «bilrelaterte varer/tjenester», uttaler klagenemnda – uten at verken omfang eller vilkår for avrop er nærmere angitt i konkurransegrunnlaget – er utvilsomt i strid med kravene til konkurranse, forutberegnelighet og likebehandling i anskaffelsesregelverket. Avropsavtalen kunne dermed ikke hjemles i rammeavtalen. Innklagedes avtaleinngåelse uten forutgående kunngjøring utgjorde under disse omstendighetene en ulovlig direkte anskaffelse.

Anneline Vingsgård, direktør for Klagenemndssekretariatet, sier at denne saken viser hvor viktig det er at oppdragsgiver utformer klare rammer i konkurransegrunnlaget for hvilke avrop som kan gjøres på en rammeavtale, samt vilkår for hvordan avrop skal gjennomføres. Hensikten med å utforme et tydelig konkurransegrunnlag, er å gi potensielle leverandører en klar og tydelig oppfatning av hva det skal konkurreres om, og hvordan. Dette bidrar først og fremst til å sikre best mulig konkurranse i markedet, men også forutberegnelighet for og likebehandling av potensielle leverandører.

Gebyrvedtaket finner du her.

Bilde: Hannes Edinger/Pixabay