Gå til innhold

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av entreprenørtjenester

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak av 27. januar 2021 ilagt Sauda kommune et gebyr på 283 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av entreprenørtjenester.

Sauda kommune gjennomførte i 2017 en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale om levering av entreprenørtjenester. Klager anførte at avropet «Parkeringsplass med el-bil ladestasjon» ved «Metodisten» utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse.

Bakgrunnen for vedtaket var en konkurranse gjennomført av Sauda kommune i 2016, for inngåelse av parallelle rammeavtaler om kjøp av entreprenørtjenester. Rammeavtalen hadde en kunngjort verdi på mellom 500 000 og 10 000 000 kroner, med en årlig verdi på ca. 0,5-5 millioner kroner.

Allerede før 9. januar 2018 hadde innklagede gjort avrop som oversteg rammeavtales øvre estimat på 10 millioner kroner. I perioden 9. januar 2018 til 31. desember 2019, gjorde innklagede avrop på rammeavtalen på totalt 24 051 911 kroner.

Klagenemnda kom til at rammeavtalen var vesentlig endret. Differansen mellom kunngjort verdi og det beløp som det faktisk var kjøpt tjenester for, var betydelig.

Det var etter klagenemndas syn en formildende omstendighet at anskaffelsen i utgangspunktet hadde vært konkurranseutsatt, og at avropene var innenfor rammeavtalens tidsmessige og saklige virkeområde. Rammeavtalens omfang var imidlertid overskredet, slik at det ikke var tvilsomt at tjenesten skulle ha vært kunngjort.

Ettersom klagen konkret gjaldt ett avrop, begrenset klagenemnda imidlertid gebyrgrunnlaget til å utgjøre verdien av dette avropet. Innklagede ble ilagt et gebyr på ti prosent av avropets verdi, avrundet til 283 000 kroner.

Direktør for Klagenemndssekretariatet, Anneline Vingsgård, sier at ulovlige direkte anskaffelser er i strid med regelverkets krav til kunngjøring, som er begrunnet ut fra hensynet til likebehandling og konkurranse. Det er viktig at offentlige oppdragsgivere har et bevisst forhold til hvilket handlingsrom oppdragsgiver har med hensyn til å gjøre avrop på en rammeavtale. Denne saken er et eksempel på at den offentlige oppdragsgiveren ikke har hatt kontroll på innkjøpene knyttet til en allerede inngått rammeavtale, og viser hvor viktig det er å følge opp innkjøpene som blir foretatt i kommunen etter at en rammeavtale er inngått.

Avgjørelsen finner du her.

Bilde: Picsues/Pixabay