Gå til innhold

Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av hofteproteser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har i vedtak av 6. november 2020 ilagt Helse Førde HF et gebyr på 312 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av hofteproteser.

Kontrakten om kjøp av hofteproteser ble inngått med Smith & Nephew AS 29. april 2019, uten forutgående kunngjøring av en konkurranse.

Det var enighet om at Helse Førde med dette foretok en ulovlig direkte anskaffelse. Med henvisning til de medisinskfaglige og pasientsikkerhetsmessige vurderingene som lå bak kontraktsinngåelsen, anførte innklagede imidlertid at gebyret burde settes lavt.

Klagenemnda var ikke enig med innklagede om at klagegebyret skulle settes lavt, særlig med tanke på at den ulovlige direkte anskaffelsen var gjennomført forsettlig. Klagegebyret ble derfor satt til tretten prosent av anskaffelsens verdi.

Anneline Vingsgård, direktør for Klagenemndssekretariatet, sier at denne saken er et eksempel på en sak hvor man bevisst unnlater å følge regelverkets krav til kunngjøring, og at klagenemnda reagerer med å ilegge et høyt gebyr i slike saker. Kravet til kunngjøring av en anskaffelse er viktig for å skape best mulig konkurranse om en anskaffelse slik at samfunnets midler blir brukt på en ressurseffektiv måte. Derfor blir brudd på kunngjøringsplikten og ulovlige direkte anskaffelser ansett som det mest alvorlige bruddet på anskaffelsesregelverket.

Gebyrvedtaket finner du her